A kutatócsoport tagjai

A kutatócsoport vezetője

Dr. Pap József

 • Kutatási feladat: A kutatócsoport munkájának koordinálása mellett saját kutatásaiban az országos és a regionális elit érintkezésére fókuszál. Bóna Lászlóval közösen dolgozva az Észak-magyarországi vármegyékkel kapcsolatban, szlovákiai levéltári anyagok alapján végez kutatásokat. Feladata a Sáros, Zemplén és esetleg Abaúj-Torna vármegye archontológiájának összeállítása, valamint a vármegyei tisztikarral kapcsolatos prozopográfiai kutatás. A társadalomtörténeti vizsgálatok mellett részt vesz a kutatócsoport módszertani fejlesztéseiben, amely esetében a relációs adatbázisok történelemtudományi felhasználási lehetőségeihez kapcsolódik.

 • Munkahely: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Intézet

 • Beosztás: főiskolai tanár

 • E-mail: pap.jozsef@uni-eszterhazy.hu

 • Publikációk: MTMT, academia.edu

Szenior kutatók

Dr. Ballabás Dániel

 • Kutatási feladat: A kutatócsoport tagjaként feladata a magyarországi hitbizományi birtokok atlaszának, illetve a hitbizományosok archontológiájának összeállítása az 1890 és 1918 közötti időszakra vonatkozóan. Erre alapozva társadalomtörténeti kutatásokat is végez. A kutatócsoport többi tagját különböző adatkezelési problémák megoldásában segíti, amelyekhez az R programozási nyelven algoritmusokat ír.

 • Munkahely: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Intézet

 • Beosztás: adjunktus

 • E-mail: ballabas.daniel@uni-eszterhazy.hu

 • Publikációk: MTMT, academia.edu, blog

Dr. Pál Judit

Dr. Popovici, Vlad Vasile

 • Kutatási feladat: A román nemzetiség képviseletében fellépő pártok, elsősorban a Román Nemzeti Párt jelöltállítási mechanizmusát vizsgálja a dualizmus időszakában. Feltárni szándékozik azokat a tényezőket, melyek a jelölteket az adott közösséghez kapcsolták. Korábbi kutatásainak eredményeit integrálva a nemzetiségi képviselet megyei és országos lehetőségeit is megvizsgálja, kitérve arra, hogy a nem nemzetiségi alapon szerveződő pártok milyen mértékben tudtak román származású jelölteket, támogatókat csatasorba állítani, s ez hogyan befolyásolta a választások eredményét.

 • Munkahely: Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie

 • Beosztás: adjunktus

 • E-mail: vlad.popovici@ubbcluj.ro

 • Publikációk: academia.edu

Dr. Tóth-Barbalics Veronika

 • Kutatási feladat: A főrendiházban 1885 és 1918 között örökös tagságban részesült, illetve élethossziglani kinevezést nyert személyek regionális, mindenekelőtt felső-magyarországi és erdélyi kapcsolatrendszerét tárja fel a prozopográfia módszerével. A földbirtokviszonyok tekintetében vizsgálata a reformot megelőző időszak örökös tagságára is kiterjed.

 • Munkahely: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

 • Beosztás: könyvtári és agrárinformációs főosztályvezető

 • E-mail: toth-barbalics.veronika@mmgm.hu

 • Publikációk: MTMT

Dr. Vörös László

 • Kutatási feladat: A Szlovák Nemzeti Párt és a Katolikus Néppárt által megpályázott választókerületek és képviselőjelöltjeik kiválasztási mechanizmusát vizsgálja az 1896-1901-1910 közötti időszakban. Kutatása során igyekszik feltárni a tényezőket, amelyek szerepet játszottak a jelöltállítás során (a képviselőjelöltek párton belüli státuszát, érdekérvényesítő képességét, karriervágyát és ambícióját, a pártok vezetőinek befolyását, stb.). A vizsgálat arra is választ keres, volt-e valamilyen hatással a választási szereplés a képviselők párton belüli pozíciójára, például ha valaki jelöltként elbukott, újra indulhatott-e egy következő választáson.

 • Munkahely: Szlovák Tudományok Akadémia, Történettudományi Intézet

 • Beosztás: tudományos munkatárs

 • E-mail: histvoro@savba.sk

 • Publikációk: MTMT, academia.edu

További kutatók

Dr. Berecz Anita

 • Kutatási feladat: A kutatócsoport keretén belül az Észak-magyarországi városok közül Rozsnyó város helyi elitjét, valamint a város országgyűlési képviselőit vizsgálja. Ehhez kapcsolódóan a város tisztségviselőinek a feltérképezése a célja, különös tekintettel a polgármesteri pozíciókra. Az archontológia összeállításával különböző életpályatípusok elkülönítése válik lehetővé, melynek révén a képviselői életpálya és a polgármesteri karrier érintkezési pontjait elemzi.

 • Munkahely: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Intézet

 • Beosztás: tudományos munkatárs

 • E-mail: berecz.anita@uni-eszterhazy.hu

 • Publikációk: MTMT, academia.edu

Dr. Bóna László

 • Kutatási feladat: Besztercebánya, Losonc és Késmárk városok hivatali és adminisztrációs tisztviselőinek feltérképezése. Emellett az Árva, Turóc és Liptó vármegyék elitjének a feltárásában is részt vesz.

 • Munkahely: MTA Határon Túli Magyarok Titkársága

 • Beosztás: külső munkatárs

 • E-mail: bonalaco@gmail.com

 • Publikációk: MTMT, academia.edu

Dr. Bozó-Szűcs Diána

 • Kutatási feladat: Elsősorban a szlovák mozgalommal és az egyházzal kapcsolatos kérdéseket kutatja. Azokra a szlovák többségű választókerületekre fókuszál, amelyekben az eddigi eredmények alapján a szlovákság politikailag passzívnak tűnik. Azt vizsgálja, hogy az egyházak hatással voltak-e a jelöltállításra, esetleg bármilyen formában beavatkoztak-e a politikai életbe. Kutatása kiterjed mind a katolikus, mind az evangélikus egyház magatartására.

 • Munkahely: -

 • Beosztás: -

 • E-mail: dealunae86@gmail.com

 • Publikációk: MTMT, academia.edu

Dr. Ferenczi Szilárd

Dr. Nagy Andor

 • Kutatási feladat: A kutatócsoportban a dualizmus kori brassói szászok társadalomtörténetével foglalkozik, elsősorban a lokális elitpozíciók betöltőinek nézőpontjából. A város hivatali pozícióinak és a városi elit rokonsági kapcsolatainak összehasonlító vizsgálatával a brassói tisztviselők politikai érvényesüléseit elemzi.

 • Munkahely: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Intézet

 • Beosztás: tudományos munkatárs

 • E-mail: nagy.andor@uni-eszterhazy.hu

 • Publikációk: MTMT, academia.edu

Dr. Szendrei Ákos

 • Kutatási feladat: Jelen projektben Bihar és Szatmár vármegyék, illetve a térségben nemzetiségi szempontból kiemelt városok (Belényes, Nagybánya) tisztikarának személyi összetételét vizsgálja. A tisztikar fluktuációjának és a személyek társadalmi hálójának feltárásában működik közre. Célja elsősorban az etnikailag kevert területeken vezetői pozicióban lévő személyek tevékenységének az elemzése.

 • Munkahely: Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóság

 • Beosztás: ügyvivő-szakértő

 • E-mail: szendrei.akos@arts.unideb.hu

 • Publikációk: MTMT, academia.edu

Dr. Szilágyi László

 • Kutatási feladat: A pályázat keretei között a dualizmus kori Szatmár vármegye hivatalnoki karával és parlamenti képviselőivel kapcsolatos kutatásokat végez. Céljai közöt szerepel a megyei tisztviselőkből egy archontológia összeállítása, a parlamenti képviselők és a jelöltek társadalmi kapcsolatainak feltárása, életútjuk bemutatása, elemzése.

 • Munkahely: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

 • Beosztás: történelem-etika szakos kutatótanár, iskolapszichológus

 • E-mail: silaudis@gmail.com

 • Publikációk: MTMT